Syftet med det Palliativa teamet

Att ge palliativa vårdtagare möjlighet att få den av Europarådets ministerkommitté rekommenderade vården Rec (2003) 24, i hemmet under trygga förhållanden Palliativ vård syftar till:

  • Se liv, döende och död som normala processer
  • Varken förkorta eller förlänga livet
  • Integrera fysiska, psykiska, sociala och existentiella aspekter i vården
  • Eftersträva bästa möjliga symtomlindring för att ge en så god livskvalitet som möjligt
  • Stödja anhöriga under sjukdomstiden samt efter dödsfallet