Syfte för nätverket Samordnad vårdplanering (SVPL)

Den samordnade vårdplaneringen SVPL skall utgå från individfokus genom hela vårdkedjan. Med utgångspunkt från dokumentet Samordnad vårdplanering, skall man utveckla och förbättra vårdkedjan mellan den kommunala hälso-och sjukvården, VG primärvård och sjukhusvård. Öka kunskapen om rutiner och riktlinjer samt att de efterlevs.