Syfte för Närsjukvårdsteamet

Vård och omsorg om multisjuka patienter och patienter i avancerad sjukdomsfas kan på grund av det delade ansvaret mellan kommun och region/landsting förlora en viktig dimension och därmed kvalitet.

Ett viktigt underlag för att värdera behov av medicinska insatser och effekterna av desamma, är att möta patienten i sin hemmiljö. Närsjukvårdsteamets arbete ska resultera i bättre individanpassade vårdplaner och detta skapar i sin tur större trygghet hos övrig vårdpersonal och för patienterna samt för deras anhöriga.