Balanserat styrkort

Ett instrument för att kunna följa verksamheten Strategiska mål

  • Vårdtagaren upplever en god vård och service utan gränser
  • Vi är en samverkansorganisation som skapar hög kvalitet och säkerhet i vårdkedjan
  • Vi har en gränsöverskridande, attraktiv verksamhet där vi lär av varandra
  • Tillsammans nyttjar vi resurserna optimalt och skapar utrymme för gemensamma satsningar